ꀨꏾꌠ > ꋊꃆꌧꇐ

《ꃰꎝ》(ꉬA)
ꄜꃑꄮꈉ: 2011-08-25  | ꁰꄻꊿ:ꇓꆈꀋꃀ

 
ꉬ、ꈬꉾꁌꁁꉬꑴ
 
ꉾꁌꃋꊂꃴ,
ꃋꊂꃴꆏꋍ,
ꃴꇉꀕꆏꑍ,
ꇉꀕꁧꆏꌕ,
ꁧꊂꉘꆏꇖ,
ꉘꊂꉾꆏꉬ,
ꉘꊂꉾꍂꆏ,
ꋌꄹꉌꃀꂄ,
ꅪꃅꊋꌺꊌ。
ꃴꃀꅪꄜꋦ,
ꑳꃅꀋꏃꐋ。
ꉘꊂꉾꍂꆏ,
ꇺꆹꍬꃴꃅ,
ꄹꏸꎰꄮꃝ,
ꄹꏸꌒꌺꒃ,
ꉾꊂꄲꑴꃀ。
ꉘꊂꉾꍂꆏ,
ꋠꃴꑐꇐꋠ,
ꋠꈌꈭꃀꇈ,
ꋠꌿꃋꀋꆏ?
ꋠꈌꊈꇪꉬ。
ꈍꅐꉐꆷꐛꅉꊌ。
ꉘꊂꉾꍂꆏ,
ꎹꈌꏃꒃꋊ,
ꉘꄩꑌꌠꇴ,
ꃰꃼꐩꐋꄡ,
ꏂꊰꏂꄲꇐ,
ꉾꋌꈐꃅꋊ。
ꎆꋊꀑꊃꄉ,
ꉘꀑꉾꇁꒃ。
ꋠꃋꈬꇐꆏ,
ꌅꊂꉾꀊꄲ,
ꑭꄜꂴꌋꌉ;
ꊋꃅꊂꆹꎹ,
ꄩꊪꊈꁻꅍ。
ꑷꀊꄻꅉꃹ。
ꆿꑆꃢꇁꎞ,
ꆿꀑꃢꇁꊛ,
ꆿꀑꏃꊰꂷ。
ꌿꊂꇓꐎꊭ,
ꆿꀑꒃꇁꃅ,
ꇇꊌꃅ。
ꆿꑆꏃꊰꋒ,
ꅉꅪꋍꏪꌋ。
ꉭꀊꏤꅉꃹ,
ꑗꄹꁧꁍꄃ。
ꑗꄹꁧꁍꍯ,
ꂷꈬꂷꐬꄃ。
ꂷꈭꂷꐬꍯ,
ꄹꏰꌒꌺꐩ,
ꃅꆾꑍꄂꆏ,
ꌅꊂꉾꀋꄲ,
ꃀꊂꉾꀊꃼ,
ꀘꊂꉾꀊꈤ。
ꋌꌕꑌꆹꍂ,
ꌕꊈꁸ,
ꇰꆏꃅꇁꋯ,
ꃅꀕꋯꇌꋠ,
ꃪꅪꂴꑳꀕ,
ꑷꅑꏂꃴꅞ,
ꃰꅍꏃꑛꈎ,
ꇍꈨꌦꑛꁣ,
ꈬꉾꀉꂿꋧ。
ꌅꊂꉾꀋꄲ,
ꌺꉬꊌꒆꋧ,
ꌕꑍꌕꄷꌧ,
ꃘꑍꃘꇗꎟ,
ꏃꑍꏃꁘꀕ。
ꎆꃅꉐꇙꁿ,
ꇴꈍꄂꆂꁏ,
ꑛꅥ(ꌦ)ꁵꅪꎐ,
ꑿꅥ(ꌦ)ꇓꐎꁧ,
ꃢꅥ(ꌦ)ꉒꆂꒆ。
ꃋꇴꃴꆹꌋ,
ꈬꉾꒆꉌꑳ,
ꈬꉾꒆꌧꋧ。
ꂷꇴꂷꐬꍯ,
ꀎꀕꉭꃴꀀ。
ꀎꀕꉭꃴꍯ,
ꒉꀕꉘꈍꀀ。
ꒉꀕꉘꈍꍯ,
ꌅꊂꉾꀊꄲ,
ꃀꊂꉾꀊꃼ,
ꀘꊂꉾꀊꈤ,
ꋌꌕꑌꆹꍂ,
ꋯꊂꉾꂽꐩ,
ꃰꀑꋦꑛꈎ,
ꄙꒃꌉꅊꇈ,
ꉐꑛꈎꅸꇁ。
ꒉꀕꉘꈍꍯ,
ꉘꊂꉾꆀꃅ。
ꆀꃅꆏꌠꈤ:
ꋍꆏꉾꆹꉬ,
ꇌꁌꁧꑊꀀ;
ꋍꆏꉾꌺꇗ,
ꃰꃼꄹꎂꀀ;
ꋍꆏꉾꎂꂱ,
ꂷꅪꁧꃴꀀ,
ꋍꆏꉾꎂꃺ,
ꄹꁌꉘꈍꀀ;
ꋍꆏꉾꇌꉬ,
ꇌꉬꌿꏂꀀ;
ꋍꆏꉾꀊꃼ,
ꀊꃼꐬꎂꀀ;
ꋍꆏꉾꀊꄲ,
ꉾꊃꀊꄲꍂ,
ꍰꒆꀕꊂꍯ,
ꒉꀕꉘꈍꀀ。
ꒉꀕꉘꈍꍯ,
ꈬꉾꈬꌿꀀ。
ꈬꉾꈬꌿꆏ,
ꉘꈍꉙꈍꆴ,
ꉘꈍꃅꂸꄐ,
ꉙꈍꃅꉬꂷ。
ꆪꄩꏃꁮꊸ,
ꊋꃅꌠꊌꑌ,
ꊋꎹꌠꂸꊌ,
ꐚꇨꁮꀕꃳ,
ꃀꇴꌠꊌꑌ,
ꌺꇴꌠꂸꊌ。
ꀀꂯꇖꑴꇬ,
ꀘꃅꃴꎄꀀ。
ꀘꃅꃴꎄꍯ,
ꃴꐎꊃꃴꌙ,
ꃴꉘꊃꃴꅪ,
ꎊꊌꃅꈬꐈ,
ꎊꆜꊌꎟꇗ,
ꎊꁵꊌꃴꏃ,
ꎊꃴꊌꃅꑌ,
ꉾꀊꄲꃤꐛ,
ꃴꅊꍞꑡꇁ,
ꀘꃅꃴꎄꍯ,
ꏂꀀꈬꇓꀀ。
ꏂꀀꈬꇓꆏ,
ꏂꁍꉒꆫꀘ,
ꏂꆂꉒꆫꐳ,
ꏂꆂꂥꈚꌺ,
ꁧꌋꃅꌠꇉ。
ꀘꑴꉾꀊꈤ,
ꌅꊂꉾꀊꄲ;
ꌿꌋꅽꋌꏢ,
ꐋꌋꆹꉬꀕ?
ꐎꆫꇔꊂꅥ,
ꎞꊂꏂꁍꎞ,
ꏂꁍꎞꂸꅲ。
“ꀘꑴꉾꀊꆹ,
ꅽꋋꁈꐥꀕ?”
“ꀀꋋꁈꐥꑴ。”
ꏯꊂꐞꑊꆏ,
ꐞꑊꆿꁧꋦ,
ꆿꏾꌕꏾꋊ;
ꏯꊂꐞꐰꉜ,
ꐞꐰꆿꒉꀕ,
ꆿꆂꌕꍔꇸ。
ꋍꍔꉒꊂꐕ,
ꉒꁈꄂꉻꃹ;
ꋍꍔꉐꊂꑍ,
ꉐꁈꇉꌋꍬ;
ꋍꍔꏂꊂꑍ,
ꏂꎞꌿꐰꃹ,
ꉾꍯꐳꐩꀕ。
ꄃꌋꋧꈍꀀ。
ꄃꋠꋧꈍꆏ,
ꁍꌠꅍꆹꀑ。
ꎰꋦꃅꄷꉬ,
ꆃꋦꃅꂸꉬ,
ꀂꍯꄚꂸꀀ。
ꄃꋠꋧꈍꍯ,
ꄃꑌꇤꇉꀀ。
ꄃꑌꇤꇉꆏ,
ꋒꑍꃪꆂꎄ。
ꆂꆹꐎꋍꂷ,
ꃋꀕꊂꑴꆏ,
ꄃꑌꐚꆹꌋ,
ꀀꍯꄚꂸꀀ。
ꄃꑌꇤꍣꍯ,
ꌕꅔꌕꇉꀀ。
ꌕꅔꌕꇉꆏ,
ꊈꐎꌕꉐꂷ,
ꌩꄹꌕꉐꏢ,
ꊈꆈꌕꉐꂷ,
ꏼꐎꌕꉐꁬ,
ꑙꀮꌕꉐꆺ,
ꌬꁧꌕꉐꁧ,
ꌌꇁꀊꄲꁵ。
ꇭꆹꇭꑴꇭ,
ꋍꉖꃥꊰꋩꅉꇬ,
ꃥꊰꊌꂸꄐ;
ꋍꑍꐚꊰꊝꅉꇬ,
ꐚꊰꊌꂸꉆ。
ꀂꍯꄚꂸꄃ。
ꌕꅔꌕꇉꄓ,
ꃰꃼꎺꆷꀀ。
ꃰꃼꎺꆷꍯ,
ꀆꃀꋑꃅꄃ。
ꀆꃀꋑꃅꆏ,
ꉘꇌꎧꒃꉾ,
ꋯꊂꉾꂽꐩ,
ꌦꌋꇁꑛꈎ,
ꈭꃷꑛꁠꇁ,
ꈬꊰꈬꇍꈨ,
ꉾꋌꈐꃅꋊ。
ꄙꑻꌉꅞꇈ,
ꉐꑛꈐꅸꇁ,
ꅔꑛꏃꊰꈎ,
ꇍꈨꎆꃨꂇ。
ꑴꈎꋧꈤꊂ,
ꉘꊂꉾꈤꀕ,
ꀆꃀꋑꃅꆏ,
ꈧꅐꌕꇉꍯ,
ꈨꐚꌕꇉꅞ,
ꂷꅪꇐꃅꀀ。
ꇖꋊꀋꏃꍞ。
ꁍꌋꃅ,
ꑘꅔꄀꆹꂯ。
ꀑꊂꃰꄲꉘ。
ꃰꄲꈬꊰꉘ;
ꐧꊂꃘꇐꃷ,
ꃘꇐꃘꊰꃷ;
ꂪꊂꂷꑌꌿ,
ꂷꑌꃅꏂꌿ;
ꃼꊂꂷꇴꉘ,
ꑳꊂꂷꑌꉘ。
ꌅꃅꈬꉻꂿ,
ꃅꇔꆂꊫꁸ,
ꂱꆂꄃꃅꁵ。
ꌅꊂꉾꀋꄲ,
ꀆꃀꋑꃅꉆ,
ꇍꈨꀒꎂꂿ,
ꇍꈨꀒꎂꆏ,
ꃅꏂꊀꁱꋩ,
ꁏꄿꑌꋋꋩ,
ꌌꄿꑌꋋꋩ。
ꃋꆹꊂꑴꆏ,
ꆀꌺꎰꌺꒆ,
ꒉꑛꃚꆷꅸ,
ꆀꄂꃋꈌꅐꅉꉬ。
ꀂꍯꄚꂸꄃ。

ꇁꀦ: 未知 ꁰꄻꌠ:  |  ꄜꃑꌠ: beley ꌤꃅꅉ