ꀨꏾꌠ > ꋊꃆꌧꇐ

《ꀊꌱꑘ》(ꏃ 、ꉆ)
ꄜꃑꄮꈉ: 2011-10-23  | ꁰꄻꊿ:ꇓꆈꀋꃀ

(ꏃ)
ꀂ,ꉠꌱꑕ!
ꀂ,ꉠꌱꑕ!
ꉠꌱꀋꇁꃲ。
ꉠꌱꑕꑘꑠꍈꑌ,
ꀃꑍꋍꄮꇬ,
ꇫꄲꉎꉐꍔ,
ꉌꃅꑓꌒꀿꇁꃀꐮꑌꀋꐚ;
ꇇꋒꂱꀯꉱ,
ꉂꐒꉁꋩꁮꇁꋓꐮꑌꀋꐚ。

ꉠꌱꀃꑍꋍꄮꇬ,
ꇇꁉꋙꊭꌊ,
ꃮꉘꃬꐜꃀꈻꈐꉈꏮꀋꐚ;
ꎭꃹꇇꁉꊭ,
ꎭꋩꎭꈻꆺꑳꏂꊂꑌꀋꐚ。

ꉠꌱꀃꑍꋍꄮꇬ,
ꑱꍹꐞꄜꐷꈭꐷꇜꑌꀋꐚ,
ꃢꈪꈚꑣꈵꃴꈵꍽꑌꀋꐚ;
ꌧꈿꁉꈿꐮꇤꉎꑌꀋꐚ,
ꎧꇸꎧꈤꉱꈐꉱꑴꐺꀋꐚ。

ꉠꌱꀃꑍꋍꄮꇬ,
ꌩꏓꒉꇸꐺꀋꐚ,
ꌩꑭꇉꃴꏮꀋꐚ;
ꁮꆫꁮꈩꐺꀋꐚ,
ꁦꀑꁧꄩꏮꀋꐚ。

ꉠꌱꀃꑍꋍꄮꇬ,
ꇤꍤꇤꄻꐺꀋꐚ,
ꏦꀑꏦꂪꏮꀋꐚ;
ꂱꑆꂮꄉꎧꏸꅝꀋꐚ,
ꇇꏸꂮꄉꎋꅪꌬꀋꐚ,
ꑬꏸꂮꄉꇠꈜꊪꀋꐚ。

ꉠꌱꀃꑍꋍꄮꇬ,
ꂃꀣꂃꆧꃢ,
ꃢꉘꈚꅪꄅ,
ꈣꅐꏦꈿꁧꂯꄐꀋꐚ;
ꃅꍫꃅꐜꋩ,
ꈜꐎꈜꎔꍬ,
ꁮꇁꂥꅍꁧꂯꄐꀋꐚ。

ꉠꌱꀃꑍꋍꄮꇬ,
ꌊꆏꀋꀀꃅꌋꄙ,
ꉂꐪꐝꄧꀕꀋꐚ;
ꑍꆏꇨꐒꇫꃶꏽ,
ꉂꐪꇧꈘꀕꀋꐚ。

ꉠꌱꀃꑍꋍꄮꇬ,
ꊸꑋꄂꐊꐺꀋꐚ,
ꄂꐊꄂꈽꃰꀋꐚ;
ꉩꑍꉒꐊꐺꀋꐚ,
ꉒꐊꉒꈿꐰꀋꐚ。

ꀂ,ꉠꌱꑕ!
ꀂ,ꉠꌱꑕ!
ꉢꆗꀊꑘꀕꑌ,
ꀿꉂꐥꉆꑌ,
ꃀꉂꐥꂸꉆꑟꃲ;
ꃀꉂꐥꉆꑌ,
ꌱꉂꐥꂸꄾꑟꃲ。

ꆗꀊꑘꀕꑠꂷꑌ,
ꊸꐪꈧꌺꁨ,
ꈧꌺꅑꅉꂥꁧꃲ;
ꉂꐪꀊꌱꁨ,
ꀊꌱꉁꆹꎴꁧꃲ。

ꆗꀊꑘꀕꑠꂷꑌ,
ꎹꄓꌱꉂꆹ,
ꍬꒃꍪꂸꒃꇈꃲ;
ꂸꆪꌱꉂꆹ,
ꇇꆹꐝꀱꀕ,
ꏁꁏꀑꊥꑌꇈꃲ;
ꁯꋒꌱꉂꆹ,
ꇬꇉꁨꐞꄓ,
ꑬꃶꈛꂿꍬꇈꃲ;
ꌋꐓꌱꉂꆹ,
ꀀꐛꐝꍠꀕ,
ꑓꁴꀑꈑꃅꇈꃲ。

ꆗꀊꑘꀕꑠꂷꑌ,
ꌱꉂꇁꇬꑞ,
ꉌꃀꃬꄵꌟꃅꄵ,
ꄸꈐꃅꀜꌟꃅꀜ,
ꑓꐎꋐꁒꌟꃅꁒꇈꃲ。

ꆗꀊꑘꀕꑠꂷꑌ,
ꌱꉂꇁꇬꑞ,
ꆂꒉꒊꃀꑍꇁꌊꒉꏿ,
ꌱꉂꑍꇁꌊꉂꏿꆹꃲ;
ꈥꀒꆲꁏꑍꇁꌊꁏꏿ,
ꌱꉂꑍꇁꌊꉂꏿꆹꃲ。

ꆗꀊꑘꀕꑠꂷꑌ,
ꌱꉂꇁꇬꑞ,
ꑍꆏꈧꌺꁧꎐꅐ,
ꉠꌱꇀꉘꇉ,
ꏮꇊꅊꁧꉜꃅꉂ,
ꄓꇊꈵꁱꈠꃅꉂꇈꃲ。
ꌊꆏꆧꌺꁧꎐꅐ,
ꉠꌱꉫꉘꇉ,
ꌕꁏꀀꈯꏿꃅꉂ,
ꀀꐛꑓꍝꀕꃅꉂꇈꃲ。

ꆗꀊꑘꀕꑠꂷꑌ,
ꌱꉂꇁꇬꑞ,
ꉪꇊꑓꐛꇁꃅꉂ,
ꀀꇊꂻꐛꇁꃅꉂꇈꃲ。
ꀄꂼꌕꈁꂻ:
ꂴꆽꋍꈁꂻ,
ꉠꌱꄂꏂꄂꅪꋩ,
ꄂꏂꉠꄩꃰ,
ꄂꅪꉠꃀꒌ,
ꉠꌱꏮꇊꉢꉚꃅ;
ꊁꇁꑍꈁꂻ,
ꉠꌱꇇꎇꀃꈈꁉ,
ꑭꐓꃀꄳꐂ,
ꇖꇁꏑꅉꃅ;
ꊁꇁꌕꈁꂻ,
ꉠꌱꂃꐎꇂꃬꄑ,
ꒉꇁꉏꅉꃅ,
ꇁꇊꉢꃀꑟ。

ꀂ,ꉠꌱꑕ!
ꀂ,ꉠꌱꑕ!
ꉠꌱꉣꑊꆹ,
ꇭꀧꐞꉆꑌ,
ꉂꐪꐞꂸꉆꇊꃲ;
ꇭꀧꑍꄷꐥ,
ꉌꃀꋍꈜꎍꇈꃲ。
ꃮꆪꃅꑍꎴ,
ꉠꌱꉂꏡꎴꁧꃲ;
ꏂꆨꃅꌋꎴ,
ꉠꌱꉂꐪꅼꁧꃲ。

(ꉆ)
ꀂ,ꉠꌱꑕ!
ꀂ,ꉠꌱꑕ!
ꉂꇁꅉꑍꍈ
ꉁꅉꐛꉆꆏ,
ꋅꀑꃱꐻꎵ,
ꑆꅪꃢꃅꈚꑌꊸꑵꄸ;
ꃮꆪꋚꈁꈘ,
ꃶꅪꐧꃬꃄꑌꂊꑵꄸ。

ꉠꌱꉣꑊꉁꅉꐛꉆꆏ,
ꑳꁨꇤꁦꆹ,
ꉐꌦꑴꑭꇫ,
ꉒꏂꑳꁭꁉꑌꌒ;
ꃢꁨꈚꁨꆹ,
ꏝꁌꈈꇉꏽ,
ꅘꀑꏃꏾꄄꑌꌒ;
ꁍꁨꑗꁦꆹ,
ꊈꂾꂷꑭꑳ,
ꎽꀮꅙꅪꑲꑌꌒ。

ꀂ,ꉠꌱꑕ!
ꀂ,ꉠꌱꑕ!
ꑌꑿꂾꃚꌒ,
ꆫꌠꉌꌒꅑꑵꄸ;
ꀉꐔꐭꉙꌒ,
ꆗꌺꉌꌒꄀꑵꄸ。
ꉂꅇꑟꅇꆹ,
ꌋꐓꉉꌠꇬꇉꐝꑐꀕꑵꄸ;
ꉂꋚꑟꋚꆹ,
ꂸꆪꋠꌠꁨꇵꐓꂿꀕꑵꄸ。

ꃢꆹꀋꁧꇢꌠꊸ,
ꋙꆹꀉꂿꍈꌠꂊ,
ꅇꆹꉠꌱꉉꌠꇬꇉꃹ。
ꀊꆨꉠꌱꄹꇬꆹ:
ꉣꑊꉂꐪꐛꉆꆏ,
ꁍꑗꀋꁨꆧꁨꃅꊭꋲ,
ꇇꇐꀋꁨꊗꁵꏂꅪꅑ,
ꑌꑿꀋꁨꐓꇌꑿꃅꆫ。

ꀊꆨꉠꌱꄹꇬꆹ:
ꉣꑊꉂꐪꐛꉆꆏ,
ꁡꁠꀋꊌꇤꂒꇤꊛꇀꎂꀕ,
ꁗꀕꀋꊌꑾꎭꑿꅿꇀꅉꈫ。

ꀊꆨꉠꌱꄹꇬꆹ:
ꉣꑊꉂꐪꐛꉆꆏ,
ꋠꃅꋙꈨꆹ,
ꋍꍂꋙꋠꂯ,
ꋍꐚꀋꊌꑌꐥꉆ,
ꏧꇁꇉꇬꅑꌠꋍꐚꍬꑌꉆ,
ꏿꁙꅔꇬꋦꌠꋍꐚꍬꑌꉆ,
ꑬꄂꈛꁧꋦꌠꋍꐚꍬꑌꉆ。

ꀊꆨꉠꌱꄹꇬꆹ:
ꉣꑊꉂꐪꐛꉆꆏ,
ꈚꃅꃢꈨꆹ,
ꋍꍂꃢꃅꂯ,
ꋍꈓꀋꊌꑌꐥꉆ;
ꀋꀨꀊꇁꋍꈬꃄꑌꉆ,
ꍶꑆꇇꋩꋍꈬꃄꑌꉆ,
ꂦꁁꆞꋩꋍꈬꃄꑌꉆ。

ꀊꆨꉠꌱꄹꇬꆹ:
ꃰꊿꐮꉂꇁꑍꍈ,
ꉁꅉꐛꉆꆏ,
ꂮꑍꀉꁿꋟꑌꀕ,
ꈠꑍꌩꂱꈚꑌꊸ。

ꀂ,ꉠꌱꑕ!
ꀂ,ꉠꌱꑕ!
ꀃꑍꋍꄮꑌ,
ꌱꉂꌱꀋꂿ,
ꌱꅇꀉꄂꇬꇉꑌꇈꃲ,
ꉠꌱꑕꑘꈍꃅꂯ!

ꆗꀊꑘꀕꑌ,
ꌱꇁꑕꀕꐞꇈꉈ,
ꄩꆹꃅꃴꈁꉜꃄꑐꀕꇈꃲ,
ꀏꆹꃄꅉꈁꉜꇨꑐꃴꇊꃲ;
ꉒꏣꉒꈻꁡꎓꁟꉢꈻ,
ꃰꐛꃰꐯꁡꎓꁟꉢꐯ,
ꆗꀊꉌꃀꁡꎓꁟꉢꅐꇈꃲ。
 

ꇁꀦ: 未知 ꁰꄻꌠ:  |  ꄜꃑꌠ: beley ꌤꃅꅉ