ꀨꏾꌠ > ꋊꃆꌧꇐ

《ꃰꎝ》(ꉬB)
ꄜꃑꄮꈉ: 2011-08-25  | ꁰꄻꊿ:ꇓꆈꀋꃀ

ꁍꊂꉾꀊꄲ,
ꀆꃀꋑꃅꆏ,
ꋋꄃꀀꂯꑌ,
ꌦꐈꌋꐈꊌꀀꂰ。
ꉈꑴꏂꀻꃅ,
ꅔꆹꋌꂸꅓ。
ꀆꃀꋑꃅꍯ,
ꌕꀑꄯꈤꄃ。
ꌕꀑꄯꈤꍯ,
ꄯꈍꏂꌿꄃ
ꄯꈍꏂꌿꍯ,
ꂱꀕꎭꂵꄃ,
ꂱꀕꎭꂵꍯ,
ꏉꊂꇈꃅꆏ,
ꁍꑘꃴꎮꅑ,
ꌺꇖꐚꂸꄿ,
ꏝꅍꍯꂷꅑ,
ꉘꈌꋐꂷꅑ,
ꅘꁧꊪꇖꉾ,
ꃰꄃꉈꄃꁍ,
ꀂꍯꄚꂸꄃ。
ꏉꊂꇈꃅꍯ,
ꀆꊂꒉꑐꄃ。
ꀆꊂꒉꑐꍯ,
ꉘꈬꌿꑐꄃ。
ꉘꈬꌿꑐꆏ,
ꉘꇌꐎꒃꆦ。
ꇌꉾꊰꑋꁧ,
ꃘꁧꊂꑴꉙ,
ꊂꑴꉙꌠꆹ
ꀑꋤꃄꇴꌅ。
ꁍꌋꀂꎹꇁ,
ꑘꌋꀁꎭꇁꅊꇁ。
ꃘꁧꂴꑴꉙ,
ꂴꑴꉙꌠꆹ,
ꄹꃅꀕꇴꌅ,
ꁍꌋꀂꋩꇁ,
ꑘꌋꀁꏦꇁꅊꇁ。
ꉘꈬꌿꑐꍯ,
ꃋꑌꀠꄚꄃ,
ꃋꑌꀠꄚꆏ,
ꌅꊂꉾꀊꄲ,
ꎹꈌꏃꒃꋊ,
ꌿꄩꈌꊂꇴ。
ꃋꑌꌺꊰꑋ,
ꉾꋌꈐꃅꋊ。
ꍀꂿꆿꂿꆏꋍꁧ,
ꍀꆈꆿꀑꇓꐎꁧ,
ꐓꇌꂸꊉꎵ,
ꍀꑆꆿꑆꈬꈚꊐ,
ꌿꑌꋍꏪꌋ。
ꌕꑍꌕꈚꎹ,
ꋍꈚꎹꃢꄻ。
ꎷꈌꇔꊂꉔ,
ꌿꈬꃪꑳꆏ,
ꎷꈌꋓꉻꀕ,
ꍶꑴꉬꎻꈁ,
ꍶꑴꆹꂸꉬ。
ꑣꑌꉾꁌꀕ,
ꑣꄚꅑꑌꉻ,
ꑣꃴꋓꅪꊌ,
ꁌꊂꉾꀊꄲ,
ꃪꑳꑣꇁꁨ,
ꀊꄲꇁꃢꅑ。
ꆫꄏꌦꆗꑣꂸꌧ?
ꉘꇌꋍꋒꅥ,
ꌦꀊꆗꃅꍈ,
ꌦꆗꑣꂸꉬ。
ꑣꏂꐎꋊꅞ,
“ꀊꄲꑣꉬꀕ?
ꀊꄲꑣꉬꆏ,
ꑣꂪꀱꄹꊮ,
ꑣꀑꒌꄹꆷꇁ”ꄷ。
ꀊꄲꑣꉬꇈ,
ꑣꀑꆷꇁꅞ,
ꑣꂪꀱꄹꊮ,
ꑣꂪꄲꅪꋍꏯꌋ。
ꀑꉦꊁꉦꆹ,
ꈨꇴꆪꉻꌋ,
ꑣꉦꑍꃢꁧ,
ꌩꈭꑍꁧꋦ,
ꇍꌺꑍꂷꉆ。
ꁍꊂꉾꀊꄲ,
ꃋꑌꌿꈬꆏ,
ꌦꊃꆗꊌꂿ,
ꌦꆗꃪꅪꎄ,
ꃪꅪꎄꌿꋉ:
ꃋꊃꐴꊌꂿ,
ꃋꐴꆂꒉꄰ,
ꆂꒉꑭꈭꏿ;
ꆫꊃꄐꇁꂿ,
ꆫꄐꌿꑌꌆ,
ꌿꑌꌆꌿꋉ。
ꌿꅪꀂꂿꉆ,
ꀂꂿꉂꇖꀕ,
ꃪꆂꀂꂿꉂ,
ꀂꂿꁧꈉꀕ;
ꆂꒉꀂꂿꉂ,
ꀂꂿꒊꌋꀕ。
ꃋꑌꑣꃢꆏ,
ꇌꉘꑘꒃꆦ,
ꌦꑣꌋꑣꆦ,
ꃋꑌꑣꃢꄉ。
ꀑꀊꀠꈍꈭ,
ꀠꈍꆷꀏꈭ。
ꁖꅑꄙꉐꈭ,
ꁖꅑꅪꁏꌆ。
ꉼꃀꄷꂸꈭ,
ꂸꈬꑌꂸꐯ,
ꉼꑆꑭꈚꏯ,
ꆗꌺꀵꇁꈭ。
ꅐꅑꄙꇖꀕ,
ꎖꅪꄷꂸꈬ,
ꂸꈭꑌꂸꐯ,
ꎖꅐꑱꑳꃅ,
ꅪꌺꀵꇁꈭ。
ꃰꅑꅪꁏꌆ,
ꂸꈭꌠꃅꈭ,
ꏸꐔꁧꑎꆏ,
ꃅꉬꆹꈚꎹ,
ꐎꏂꇓꌋꌡ,
ꋋꈌꇉ。
ꍰꉘꃅꆂꄃ。
ꍰꉘꃅꆂꆏ,
ꉒꍯꉾꍯꄚꄉꌆ。
ꍰꉘꃅꆂꍯ,
ꑌꈤꉘꌒꄃ。
ꑌꈤꉘꌒꍯ,
ꈭꍬꀕꉘꉆ,
ꋪꀕꌒꑴꂿ,
ꋪꀕꌒꑴꆹ,
ꑳꑎꉘꈍꃅꑌꄿ,
ꈜꃴꐧꋦꁍꑌꄿ,
ꌅꋦꁍ,ꃀꋦꅔꉬꀑ。
ꀂꍯꄚꄃꄷ。
ꌅꊂꉾꀋꄲ,
ꃅꉜꆹꂿꄷ,
ꋪꀕꌒꄲꉆ,
ꋪꀕꅔꌒꂿ,
ꅔꌒꂿꆹꊂ,
ꌒꑴꉌꀊꐎ,
ꉾꆶꁌꏃꌆ,
ꉾꑌꁌꀋꌧ,
ꊈꅐꇁꀐꄷ;
ꁌꑌꉾꀋꌧ,
ꊴꅐꇁꀐꄷ。
ꊈꅐꊴꅐꃅ。
ꌅꊂꉾꀋꄲ,
ꃀꊂꉾꀋꃼ,
ꀘꊂꉾꀋꈤ,
ꋋꌕꑌꆹꍂ,
ꑳꅼꌕꍯꃝ,
ꋍꑍꌕꈚꄉꊃꋯ,
ꒈꀑꃀꇰꁍ。
ꁌꇗꆂꇗꌌ,
ꆂꇗꃀꌠꌌ,
ꒈꀑꈬꂷꌌ;
ꁌꇗꆂꇗꌌ,
ꆂꇗꃀꌠꌌ,
ꌒꎂꃼꊂꇁ。
ꋯꃅꀕ,ꋯꇌꋠ,
ꋯꊂꉾꂽꐩ,
ꁌꌅꌺꀉꂿ,
ꋋꄃꑴꂰꑌ,
ꑙꐩꊈꐩꑍ,
ꌩꀑꋌꂸꅓꑌꃅ,
ꏂꐩꀠꐩꈍ,
ꅔꈍꋌꂸꅓꑌꃅ,
ꌿꑴꊂꆹꌋ。
ꌅꊂꉾꀋꄲ,
ꃪꆂꂴꃳꀕ,
ꌿꀑꀊꁮꎹ,
ꂷꀑꀊꁮꎹ,
ꍶꀑꀊꁮꎹ,
ꇌꀑꀊꁮꎹ,
ꁌꅸꁌꌉꃅ。
ꁌꐔꒉꌌꆏ,
ꁈꆹꃪꐰꊐ。
ꌅꊂꉾꀊꄲ,
ꇓꃢꀊꅔꄃ,
ꇓꃢꌞꃼꑌ,
ꎰꋦꋌꀑꋦ,
ꇓꃢꌞꃼꊌ,
ꆂꋦꊂꑴꋦ。
ꌅꊂꉾꀊꄲ,
ꋪꀕꌒꑴꍯ,
ꋪꀕꅔꌒꄃ。
ꁌꀊꀨꅍꆀꊂꁧ,
ꃼꑴꌕꎰꃅ,
ꌕꎰꊐꎰꃅ,
ꑿꊱꀋꇁꑌ,
ꃋꄀꅍꈍꄜ,
ꀂꀕꑿꃅꅸ,
ꀑꊂꌒꇉꎹ,
ꀋꁧꌒꇉꎹ;
ꂪꊂꌒꇉꎹ,
ꃘꇐꏜꊂꄃ。
ꋦꇮꌠꉬꃨ。
ꉾꁌꃋꊂꃴ,
ꃋꊂꃴꆏꋍ,
ꃴꇉꀕꆏꑍ,
ꇉꀕꁧꆏꌕ,
ꁧꊂꉘꆏꇖ,
ꉘꊂꉾꆏꉬ,
ꉾꊂꄲꆏꃘ,
ꀊꄲꇐꁏꏂ,
ꇐꁏꃚꆏꉆ,
ꃚꂱꑀꆏꈬ,
ꂱꑀꍀꆏꊰ,
ꍀꉐꀊꑌꋍ,
ꀊꑌꃴꂷꑍ,
ꃴꂷꃴꑴꌕ,
ꃴꑴꃼꉾꇖ,
ꃼꉾꄸꆏꉬ,
ꉾꄹꃷꆏꃘ。
ꉾꄹꃷꍂꆏ,
ꌅꊂꉾꄹꃷ,
ꃀꊂꉾꃴꃀ,
ꀘꊂꍀꑌꏂ,
ꋌꌕꑌꆹꍂ,
ꐚꆹꌂꊂꎹ,
ꄙꑻꌉꅞꇈ,
ꉐꑛꈎꅸꇁ。
ꏀꈐꊪꃅꆏ,
ꉾꄹꃷꆀꃅ,
ꆀꃅꆏꌠꈤ:
ꄹꃷꌺꈬꈤ,
ꄹꃷꃴꑳꌺ,
ꃴꁮꃴꂷꈤ,
ꃴꊂꁱꑳꌺ,
ꀂꍯꃋꈌꄃ,
ꄜꈯꆀꉐꇁ,
ꁌꀿꉬꑴꂸ。
ꄹꃷꉆꑴꌺ,
ꉊꆽꀊꄙꈤ,
ꊖꈍꁧꃴꄃ。
ꄹꃷꁮꑴꋍ,
ꁮꋦꀊꃼꄸ。
ꄹꃷꆂꑴꌺ,
ꃰꌒꆀꋊꊛ。
ꄹꃷꁠꑴꌺ,
ꁠꑴꄯꊪꈤ,
ꇤꈬꇤꇉꀀ。
ꄹꃷꆺꑴꌺ,
ꆺꑴꀍꃈꆀ。
ꆺꑴꀍꃈꏃ,
ꀍꃈꉘꆏꉆ,
ꉘꌉꆠꆏꈬ,
ꌉꆠꈎꃴꊰ,
ꈎꃴꄸꆏꋍ,
ꄸꊌꏂꐋꑍ,
ꏂꐋꄂꃰꋦ,
ꄂꃰꌭꊈꇖ,
ꌭꊈꌭꃤꉬ,
ꌭꃤꌭꆺꃘ,
ꌭꆺꋠꁉꏃ,
ꋠꁉꁮꀕꉆ,
ꁮꀕꀊꆺꈬ,
ꀊꆺꐬꄯꊰ,
ꐬꄯꇴꆏꋍ,
ꇴꊌꁉꇉꑍ,
ꁉꇉꈪꆏꌕ,
ꈪꁵꊈꆏꇖ,
ꁵꊈꄙꆏꉬ,
ꄙꃼꁉꆺꃘ,
ꁉꆺꀋꇇꏃ,
ꀋꇇꄸꀘꉆ,
ꄸꀘꀊꌅꈬ,
ꀊꌅꀊꄙꊰ,
ꀊꄙꀊꏰꋍ,
ꀊꏰꉬꉻꑍ,
ꉬꉻꇇꌭꌕ,
ꇇꌭꀊꄖꇖ,
ꀊꄖꐬꁱꉬ,
ꐬꁱꉾꈤꃘ,
ꉾꈤꀋꇐꏃ,
ꀊꇐꆂꈎꉆ。
 
ꀋꎖ(ꍋ)ꋊꉬꑴ
ꄹꃷꑳꐋꌺ,
ꇎꃷꃋꈌꈭ,
ꀑꊂꀠꈍꈭ,
ꀠꈍꆷꀏꈭ,
ꐧꊂꇐꎧꈭ,
ꇐꎧꈬꁯꈭ;
ꂪꊂꑷꋚꈭ,
ꑷꋚꈬꁯꈭ。
ꎧꈭꊃꅪꈭ。
ꀉꐔꏃꉐꈭ。
ꑙꃅꄸꂸꈭ,
ꂸꈭꑌꂸꐯ,
ꆗꌺꀵꇁꈭ。
ꁖꅑꌺꊰꑍ,
ꉼꃀꄷꂸꈭ,
ꂸꈭꑌꂸꐯ,
ꉼꑆꑭꈜꊨ,
ꆗꌺꀵꇁꈭ。
ꅐꅑꄙꇖꀕ,
ꎖꅪꄷꂸꈭ,
ꂸꈭꑌꂸꐯ,
ꎖꅐꑱꑳꃅ,
ꅩꌺꀵꇁꈭ。
ꄹꃷꇐꌺꈤ,
ꌐꈐꅔꉎꄃ。
ꄹꃷꐋꑳꋍ,
ꐋꑳꑿꃅꑍ。
ꑿꃅꑿꇌꌕ,
ꑿꇌꀊꉜꇖ,
ꀊꉜꏃꎖꉬ,
ꏃꎖꃿꏂꃘ,
ꃿꏂꁱꒃꏃ,
ꁱꒃꇜꃀꉆ,
ꇜꃀꀊꃋꈬ,
ꀊꃋꆫꊈꊰ。
ꆫꊈꌺꌕꈤ:
ꊅꊈꍞꇖꌆ,
ꅿꑴꃅꁉꍏ。
ꁉꍏꁉꑴꈤ,
ꀊꌿꉘꃅꀀ,
ꐰꇖꍲꏂꄸ。

ꇁꀦ: ꆀꉙꊅ ꁰꄻꌠ:  |  ꄜꃑꌠ: beley ꌤꃅꅉ