ꀨꏾꌠ > ꋊꃆꌧꇐ

《ꅺꊈꄯꒉ》—ꌅꋦꁋ
ꄜꃑꄮꈉ: 2011-09-05  | ꁰꄻꊿ:ꇓꆈꀋꃀ


ꌅꋦꁋ


ꃵꃶꇜꊫꑌ,
ꈤꇁꌐꇴꈍꑎꉆ,
ꀉꐔꀘꇏꂿ,
ꀉꐔꀘꇏꆏ,
ꇌꆈꀒꆷꂿ,
ꀀꍹꀵꋩꌬ,
ꌅꋦꁋꂸꉬ,
ꀃꍯꄚꂸꄃ;
ꀉꐔꀘꇏꉆ,
ꆂꒉꇓꐦꂿ,
ꆂꒉꇓꐦꆏ,
ꆀꌺꇁꑌꁈ,
ꎰꌺꇁꑌꁈ,
ꌅꋦꁋꂸꉬ,
ꀃꍯꄚꂸꄃ;
ꆂꒉꇓꐦꉆ,
ꇍꈨꀒꎂꂿ,
ꇍꈨꀒꎂꆏ,
ꁍꁮꃅꊸꆗ,
ꃴꐛꒉꏂꆱ,
ꒈꑌꆿꁮꋓꃅꂿ,
ꂾꆏꋍꈜꂿ,
ꇔꆏꑍꄷꐥ,
ꆀꇁꎰꏦꋪ,
ꅏꆏꋍꈜꇁ,
ꈻꆏꑍꄷꁧ,
ꎰꌺꌀꈁꄝ,
ꎰꃀꆞꐛꈚ,
ꌅꋦꁋꂸꉬ,
ꀃꍯꄚꂸꄃ;
ꇍꈩꀒꎂꉆ,
ꃅꄮꄏꆺꂿ,
ꃅꄮꄏꆺꆏ,
ꇧꇨꌃꀮꅍ,
ꌺꇖꎭꒉꋦ,
ꆀꌺꒆꇁꎰ꒿ꃅ,
ꎰꌺꒆꇁꆀꌀꋉ,
ꌅꋦꁋꂸꉬ,
ꀃꍯꄚꂸꄃ;
ꃅꄮꄏꆺꉆ,
ꁊꎿꇣꄧꂿ,
ꁊꎿꇣꄧꆏ,
ꌅꋦꅈꆹꃶ,
ꇓꋦꅈꆹꐯ,
ꏜꋦꁋꆉꋦ,
ꌅꋦꁋꂸꉬ,
ꀃꍯꄚꂸꄃ;
ꁊꎿꇣꄧꉆ,
ꌐꇁꅔꁈꂿ,
ꌐꇁꅔꁈꆏ,
ꄩꆹꃅꐛꃶ,
ꀏꆹꅉꐛꃏ,
ꌿꌺꐍꈠꈚ,
ꎺꌺꊪꇖꀵ,
ꊗꁵꀍꃨꅑ,
꒧ꃅꋚꂸꊌ,
ꑭꈄꈀꋌꒉ,
ꌅꅝꒉꂸꉬ,
ꀃꍯꄚꂸꄃ;
ꌩꇽꇁꄿꂿ,
ꌩꇽꇁꄿꆏ,
ꌺꌉꇇꋌꒉ,
ꌅꅝꒉꂸꉬ,
ꀃꍯꄚꂸꄃ;
ꌩꇽꇁꄿꉆ,
ꏬꄵꃅꈯꂿ,
ꏬꄵꃅꈯꆏ,
ꆀꆳꇁꑌꌸ,
ꎰꆳꇁꑌꌸ,
ꁴꍂ꒜ꈿꅉ,
ꀑꇽꇇꁉꊭ,
ꌅꋦꁋꂸꉬ,
ꀃꍯꄚꂸꄃ;
ꏬꄵꃅꈯꉆ,
ꉔꈯꏪꐦꂿ,
ꉔꈯꏪꐦꆏ,
ꁮꆗꄮꄂꋦ,
ꁮꌋꃱꐻꉔ,
ꃅꏂꊀꁱꌈ,
ꌋꄿꑌꌋꋩ,
ꁏꄿꑌꁏꋩ,
ꐧꋦꊨꂸꄅ,
ꌅꋦꁋꂸꉬ,
ꀃꍯꄚꂸꄃ;
ꉔꈯꏪꐦꉆ,
ꆺꃅꍘꉈꂿ,
ꆺꃅꍘꉈꆏ,
ꃥꉻꃥꄜꋧ,
ꈓꄜꊌꉆꑌ,
ꀀꄜꊌꂸꉆ,
ꋚꊸꊌꉆꑌ,
ꒉꊸꊌꂸꉆ,
ꌅꋦꁋꂸꉬ,
ꀃꍯꄚꂸꄃ;
ꆺꃅꍘꉇꉆ,
ꐱꑴꎰꆈꂿ,
ꐱꑴꎰꆈꆏ,
ꏜꋦꅋꏸꋦ,
ꆀꌺꒃꑌꅋ,
ꎰꌺꒃꑌꅋ,
꒔ꑍꅋꁏꌦꈜꁮ,
ꌅꋦꁋꂸꉬ,
ꀃꍯꄚꂸꄃ;
ꐱꑴꎰꆈꉆ,
ꏉꊂꇉꂾꂿ,
ꏉꊂꇉꂾꆏ,
ꉎꆹꁮꊣꉘꑌꐛ,
ꐰꆹꇌꇱꅉꑌꐛ,
ꈪꆹꐧꋦꁋꑌꉬ,
ꃆ꒰ꊂꑋꆏ,
ꆈꏂꄚꋦꌠ,
ꆈꇴꆈꆹꀍꉀꐕꅉꇬꆏ,
ꌅꌺꄚꋦꌠ,
ꌅꇴꌅꆹꀀꋌꊰꅉꇬ,
ꌅꋦꁋꂸꉬ,
ꀃꍯꄚꂸꄃ;
ꏉꊂꇉꂾꉆ,
ꄮꐥꇁꄿꂿ,
ꄮꐥꇁꄿꆏ,
ꄮꐥꃢꇍꄳ,
ꁍꑘꃴꎭꏡ,
ꑮꒃꋚꀠꋠ,
ꌅꋦꁋꂸꉬ,
ꀃꍯꄚꂸꄃ;
ꄮꐥꇁꄿꉆ,
ꑙꉬꇊꇉꂿ,
ꑙꉬꇊꇉꆏ,
ꇓꎍꇓꌣꎍ,
ꐂꇓꀱꂸꐊ,
ꌩꋦꏷꌦꋦ,
ꌩꈪꀱꂸꊌ,
ꌅꋦꁋꂸꉬ,
ꀃꍯꄚꂸꄃ;
ꑙꉬꇊꇉꉆ,
ꀋꆀꂵꉘꂿ,
ꀋꆀꂵꉘꆏ,
ꌩꋦꁆꌩꋦ,
ꒌꁨꉂꂸꊌ,
ꌅꋦꁋꂸꉬ,
ꀃꍯꄚꂸꄃ;
ꀋꆀꂵꉘꉆ,
ꒈꏂꄯꁯꂿ,
ꒈꏂꄯꁯꆏ,
ꀍꀠꆿꃅ꒿,
ꁯꎓꃢꃅꀆ,
ꌅꋦꁋꂸꉬ,
ꀃꍯꄚꂸꄃ;
ꒈꏂꄯꁯꉆ,
ꒈꏂꁡꇤꂿ,
ꒈꏂꁡꇤꆏ,
ꁍꉻꌺꌕꄚꄉꒆ。

ꁍꉻꌺꌕꑌ,
ꂸꅔꇐꅒꐚ,
ꃢꑤꒉꌠꅔ,
ꁍꑗꐭꌠꅔ,
ꌺꒉꀊꄳꑌ,
ꌺꒉ꒜ꏣꀠ,
ꀀ꒜ꀀꌌꄷ;
ꌺꇢꀋꈨꑌ,
ꌺꇢꉺꐩꑆ,
ꀀ꒜ꀀꌌꄷ;
ꌻ꒧ꐛꂮꑌ,
ꌻ꒧ꁍꈄꄀ,
ꀀ꒜ꀀꌌꄷ。
ꋇ꒜ꋇꌌꉾ,
ꏠꇓ꒜ꅥꅉ꒜ꅥ,
ꌩꏪ꒜ꉾꅉ꒜ꉾ。
ꀑꇽꐞꑎꅞ,
ꐧꇽꐞꃴꅞ,
ꑭꇽꐞꐯꅞ。
ꀐꆹꅉꒉꀊꄳꌌ,
ꈬꍯꁍꆷꉆ;
ꐧꆹꌺꇢꀋꈨꌌ,
ꉷꃅꇤꄧꉆ;
ꑭꆹꌻꑘꐛꂮꌌ,
ꉷꃅꐞꐯꉆ。

ꌻ꒧ꐛꂮꑌ,
ꃱꀘꃱꆀꃅꂿꄷ,
ꀘꅷꀘꇴꆹ,
ꄜꀘꎔꃅꇴ,
ꉈꀘꏁꊤꇴ,
ꀋꄸꀘꌺꇴ,
ꈑꆪꃰꒃꀳ,
ꁱꀕꋓꒃꌊ,
ꀘꄑꌊꑳꑟ,
ꐎꀘꈜꐯꑌ,
ꆈꀘꈜꉐꑌ,
ꐧꊃꊫꉻꀘꌺꑌ,
ꄜꀘꎔꃅꄹꇬꆏ:
ꌿꊂꇌꁒꏹ,
ꃅꃴꄀꁱꋉ,
ꅉꃴꉌꁱꋉ,
ꐎꉂꏁꉂꋉ,
ꐓꌺꒃꇁꈍ,
ꇍꌺꒃꇁꋖ,
ꄮꄐꍠꄉꉈꌶꄷ。
ꉈꀘꏁꊤꄹꇬꆏ:
ꆺꑳꑿꁒꏹ,
ꈵꃴꑷꁱꋉ,
ꌿꉂꆳꉂꋉ,
ꃢꌺꒃꇁꈍ,
ꑷꌺꒃꇁꋖ,
ꀋꐱꋥꀑꃅ,
ꂷꐲꍠꄉꉈ,
ꋋꆹꀋꉬꆏ,
ꌺꍂꊌꉆꑌ,
ꇖꍂꊌꂸꉆꄷ。
ꉈꀘꏁꊤꄓ,
ꆀꃅ꒔ꈭꐨ,
ꁍꈄꑷꃴꄀ。

ꁍꉻꌺꌕꑌ,
ꒈꏂꁡꇤꉆ,
ꀀꃅꉗꃅꂿ,
ꀀꃅꉘꃅꆏ,
ꂷꁧꊪꇖꅑ,
ꏝꅍꇁꆽꉺ,
ꃰꅥꃤ꒜ꌌ,
ꒉꇸꄆꌤꌌ,
ꌅꋦꁋꂸꉬ,
ꀃꍯꄚꂸꄃ;
ꏮꆹꉔꈯꒊꆈꉆ,
ꉔꈯꒊꆈꆏ,
ꁍꑘꃴꎮꅑ,
ꌺꇖꎭꒌꋦ,
ꀃꍯꄚꂸꄃ;
ꉔꈯꒊꆈꉆ,
ꌐꇴꈍꑎꂿ,
ꌐꇴꈍꑎꆏ,
ꇓꆹꐞꑎꋦ,
ꌅꆹꐞꐯꋦ,
ꌅꅇꇓꂸꅲ,
ꀃꍯꄚꂸꄃ;
ꏮꆹꄟꁻꃅꊂꉆ,
ꄟꁻꃅꊂꆏ,
ꁍꎞꑗꎜꊪ,
ꒈꑌꀒꆷꂿ,
ꆂꒉ꒔ꊂꒉ,
ꀃꍯꄚꂸꄃ;
ꏮꆹꑐꁍꃱꍬꉪ,
ꑐꁍꃱꍬꆏ,
ꁏꈓꃅꄻꋩ,
ꁮꏂꈌꐚꍀ,
ꀃꍯꄚꂸꄃ;
ꏮꆹꉔꈯꌭꈈꉆ,
ꃢꊂꉢꉳꂿ,
ꃢꊂꉢꉳꆏ,
ꀘꆹꇓꉬꃢ,
ꌅꊃꉻꀋꄰ,
ꈌꑷ꒔ꋇꅥ,
ꐞꐯꆹꊂꄀ,
ꈌꆈꋍꆺꅥ,
ꐞꑎꆹꊂꄀ,
ꐚꇴꐚꆹꋋꊂꊰ,
ꀃꍯꄚꂸꄃ;
ꏮꆹꌿꊂꇐꐋꉆ,
ꋋꑌꃅꆳꇨ;
ꃅꍯꀑꇈꆏ,
ꃅꃶꏂꃴꋧ,
ꋩꃅꆿꆹꄚ,
ꊂꑋꃅꎹꆹ,
ꏂꁏꏁꒃꋠ,
ꃱꃢꁱꃅꌊ,
ꏂꐈꆿꄚꆹ,
ꆿꑆꃢꊫꑌ,
ꆿꀑꃢꀋꐛ,
ꃢꆹꆿꀑꍸ,
ꆿꉅꇉꊂꃹ,
꒔ꈓꃅ꒔ꄡ,
ꀃꍯꄚꂸꄃ;
ꃰꊃꉔꈯꉆ,
ꃰꊃꉔꈯꆏ,
ꁭꑌꐎꒃꆦ,
ꇌꏸꇖꐞꀖ,
꒔ꐞꉒꊂꑟ,
ꉒꇔꃅꊂꎑ;
꒔ꐞꉐꊂꑟ,
ꉐꇔꃅꊂꌶ;
꒔ꐞꈨꊂꑟ,
ꈨꅐꐍꇅꀕ;
꒔ꐞꆪꊂꑟ,
ꆪꅐꁨꇉꀕ,
ꀃꍯꄚꂸꄃ;
ꃰꊃꉔꈯꉆ,
ꃅꑎꇴꇐꂿ,
ꃅꑎꇴꇐꆏ,
ꌦꑣꌋꑣꊯꇖꑵ,
ꂱꄏꑣꅩꑳ,
ꀃꍯꄚꂸꄃ;
ꃅꑎꇴꇐꉆ,
ꃅꑎꀠꄚꂿ,
ꃅꑎꀠꄚꆏ,
ꈌꑓꇖꐬꁮ,
ꊴꐷꆿꆹꄚ,
ꐕꐳꃢꒃꇁ,
ꌅꋦꁋꂸꉬ,
ꀃꍯꄚꂸꄃ;
ꃅꑎꀠꄚꉆ,
ꆂꒉꁍꎼꂿ,
ꋪꀕꇂꐟꌶ,
ꋪꀕꇁꐟꍯ,
ꋪꀕꁍꃴꌸꇫꆏ,
ꃅꆈꈁꋏꄚꄉꈘ,
ꄯꁯꎴꁖꄚꄉꈤ。
ꋪꀕꁍꃴꆏ,
ꑳꉎꁧꐙꑿꉘꁋꑌꐛ,
ꑳꐮꐦꐛꍯꊪꁍꑌꐛ,
ꈪꊂꐧꋦꁍꑌꐛ,
ꐦꇬꃅꋩꅉꑌꐛ,
ꊫꉻꃢꆫꁍꑌꐛ,
ꁡꇤꆗꈩꅉꑌꐛ,
ꈵꃴꅪꑌꅉꑌꐛ,
ꌅꌺꈤꇁꋪꀕꁍꃴꄃ。
ꋪꀕꁍꃴꆏ,
ꑳꉎꌩꏓꎺꁠꇁ,
ꑳꐮꒉꇸꉛꁠꇁ,
ꆫꇁꂿ꒔ꑍ,
ꌦꑿꌊꑿꅸ,
ꋪꀕꉘꁌꆫ,
ꌦꍶꌊꍶꅸ,
ꋪꀕꃪꏦꆫ,
ꌦꃢꌊꃢꅸ,
ꋪꀕꊫꇬꆫ,
ꌦꃬꌊꃬꅸ,
ꋪꀕꉻꑭꆫ,
ꌦꃅꌊꃅꅸ,
ꋪꀕꐦꇬꋩ,
ꌦꈌꌊꈌꌌ,
ꋪꀕꇉꇬꇔ,
ꌦꇌꌊꇌꅸ,
ꋪꀕꐦꇬꂿ。
ꋪꀕꁍꃴꆏ,
ꃆꌺꏃ꒔ꈓ,
ꊌꂪꈬꏮꈘ,
ꇍꌺꏃ꒔ꈓ,
ꌩꈪꈬꋬꐔ,
ꋧꌺꏃ꒔ꈓ,
ꋧꋌꈬꋏꑌ。
ꏃꋏꑱ꒜ꄚꆗꇊ,
ꉆꋏꃆꇭꄚꋩꇈ,
ꈬꋊꅡꈭꄚ꒨ꇊ,
ꁍꁈꑳꅉꄚꄉꌆ,
ꌺꇖꋦꐨꄚꄉꄻ;
ꌅꌺꌦꊈꌺꌕꄚꄉꈤ,
ꆈꈤꈬꉻꐈꆃꄚꄉꈤ,
ꐚꈤꀋꃀꌺꌕꄚꄉꈤ。

 

ꇁꀦ: 未知 ꁰꄻꌠ:  |  ꄜꃑꌠ: beley ꌤꃅꅉ