ꀨꏾꌠ > ꋊꃆꌧꇐ

《ꀊꌱꑘ》(ꋍ)
ꄜꃑꄮꈉ: 2011-10-23  | ꁰꄻꊿ:ꇓꆈꀋꃀ

(ꋍ)
ꀂ,ꉠꌱꑕ!
ꀂ,ꉠꌱꑕ!
ꉠꌱꑕꑘꑠꍈꑌ,
ꀑꎔꀑꃨꆹ,
ꀑꎔꂚꃨꐍꍈꄷ;
ꐧꎔꐧꃨꆹ,
ꐧꎔꊫꇵꐍꍈꄸ;
ꑭꎔꑬꃨꆹ,
ꑭꎔꃭꊭꐍꍈꄸ。

ꉠꌱꑕꑘꑠꍈꑌ,
ꊴꏶꉜꑌꆈꄿꀕꍈꄸ,
ꊴꁠꉜꑌꇪꉾꀕꍈꄸ,
ꊰꋯꉜꑌꇔꈨꀕꍈꄸ,
ꑓꂡꉜꑌꆈꏍꏐꍈꄸ,
ꑓꊏꉜꑌꆗꁍꀕꍈꄸ,
ꑓꂷꉜꑌꀯꆫꍄꍈꄸ。

ꉠꌱꑕꑘꑠꍈꑌ,
ꁧꇉꉜꑌꅩꀱꀕꍈꄸ,
ꅲꐧꉜꑌꎵꑳꀕꍈꄸ,
ꅲꂷꉜꑌꉨꊝꀕꍈꄸ,
ꂱꀯꉜꑌꁠꍠꀕꍈꄸ,
ꎐꂷꉜꑌꐍꁻꀕꍈꄸ,
ꆹꄱꉜꑌꏁꐥꀕꍈꄸ。

ꉠꌱꑕꑘꑠꍈꑌ,
ꆧꁨꉜꑌꏁꅝꀕꍈꄸ,
ꇇꏸꉜꑌꊯꁻꀕꍈꄸ,
ꑭꆹꉜꑌꀟꁸꀕꍈꄸ,
ꑬꏸꉜꑌꊯꍠꀕꍈꄸ。

ꀂ,ꉠꌱꑕ!
ꀂ,ꉠꌱꑕ!
ꉠꌱꑕꑘꑠꍈꑌ,
ꑓꅑꑓꋽꏂꅪꈬꒀꁋꍈꄸ,
ꇇꅑꇇꋽꒀꈩꈬꋒꁋꍈꄸ;
ꅩꀑꅪꑊꆧꁨꅂꐛꐍꍈꄸ,
ꈌꁯꑓꂷꎹꄓꏷꌺꌡꍈꄸ。

ꉠꌱꑕꑘꑠꍈꑌ,
ꇴꌌꆹꌊꆹ,
ꇳꀑꍝꇖꀕꍈꄸ;
ꈌꌌꉐꌊꆹ,
ꉏꀑꑻꈭꀕꍈꄸ;
ꃢꌌꈚꌌꆹ,
ꃢꀑꈚꂪꊱꆺꀕꍈꄸ。

ꉠꌱꑕꑘꑠꍈꑌ,
ꁮꐭꉐꎳꆹ
ꌗꅐꐚꒉꅿ,
ꈁꉉꑖꈈꀕꍈꄸ;
ꃅꇏꂶꄟꆹ,
ꅔꁈꒊꃀꌡꍈꄸ;
ꉂꐪꉂꐛꆹ,
ꇉꅶꒊꊝꐁꍈꄸ。

ꀂ,ꉠꌱꑕ!
ꀂ,ꉠꌱꑕ!
ꉠꌱꑕꑘꑠꍈꑌ,
ꂴꇁꉈꉜꌊꆏꆧꌺꌡꍈꄸ,
ꆧꌺꌡꃅꁤꀕꍈꄸ,
ꊁꇁꁨꉜꁦꀑꎺꌺꌡꍈꄸ,
ꎺꌺꌡꃅꊒꑐꀕꍈꄸ。

ꀂ,ꉠꌱꑕ!
ꀂ,ꉠꌱꑕ!
ꉠꌱꑕꑘꑠꍈꑌ,
ꌱꃚꌱꉐꆹ,
ꉼꉹꃬꋓꌡꂷꄸ;
ꌱꑆꌱꎸꆹ,
ꏦꍠꁮꂮꌡꂷꄸ;
ꌱꇴꌱꏦꆹ,
ꀒꎂꁱꌺꌡꂷꄸ。

ꀂ,ꉠꌱꑕ!
ꀂ,ꉠꌱꑕ!
ꉠꌱꑕꑘꑠꍈꑌ,
ꅩꃅꒊꊝꐁꂷꄸ,
ꒊꊝꌟꃅꐂꄑꏿꂷꄸ;
ꅪꎔꃭꇤꏁꂷꄸ,
ꃭꇤꌟꃅꏁꐂꀕꂷꄸ。

ꉠꌱꑕꑘꑠꍈꑌ,
ꇤꐮꑌꇬꇤꉎꁨꂷꄸ,
ꑌꂾꑌꇬꇤꇀꁨꂷꄸ,
ꅊꁧꇁꇬꀁꇬꁨꂷꄸ
ꁦꀑꉆꇬꁧꐧꁨꂷꄸ。

ꉠꌱꑕꑘꑠꍈꑌ,
ꁧꎐꅐꇬꆧꌺꁨꂷꄸ,
ꅔꊂꉆꇬꇉꊂꎔꂷꄸ,
ꇉꊂꉆꇬꐛꑿꍘꂷꄸ,
ꅔꐎꈴꇬꁯꆮꃯꂷꄸ,
ꅶꁉꈴꇬꍤꁆꎔꒌꆚꂷꄸ。
ꁦꀑꉆꑌꉨꌋꋽꂷꄸ,
ꁧꐧꈳꑌꁦꒌꄀꂷꄸ。

ꀂ,ꉠꌱꑕ!
ꀂ,ꉠꌱꑕ!
ꉠꌱꑕꑘꑠꍈꑌ,
ꀍꃓꏧꇁꀊꌱꅑꇁꈜꀕꋽ,
ꉑꀮꆼꆣꆹꈧꂷꑭꆸꈈꈩꂷꌡ;
ꏂꐎꏂꃴꀊꌱꈚꇁꈜꀕꋽ,
ꇉꅶꈹꀮꅔꅐꅏꇤꂪꇤꇀꂷꌡ;
ꂃꀣꂃꆧꀊꌱꈚꇁꈜꀕꋽ,
ꁦꀑꂚꃨꅔꊂꃨꌠꌟ。

ꉠꌱꑕꑘꑠꍈꑌ,
ꇇꈯꀊꌱꅑꇁꈜꋽ,
ꉜꏂꌡꃅꀜꆗꏿ;
ꇇꀘꀊꌱꅑꇁꈜꀕꋽ,
ꏷꋦꌡꃅꏹꍀꄓ;
ꃀꆏꀊꌱꊐꇁꈜꀕꋽ,
ꏷꇁꆧꌺꎡꌠꌟ;
ꁭꐩꁯꇲꀊꌱꊐꇁꈜꀕꋽ,
ꁮꈧꆧꈩꇁꌠꌟ。

ꉠꌱꑕꑘꑠꍈꑌ,
ꃽꇇꎭꁮꌌꑌꋽ,
ꎭꁮꇇꄧꄈꑌꋽ,
ꇇꄧꀨꈨꀕꑌꈜꀕꋽ;
ꑴꇇꎭꃹꌌꑌꋽ,
ꎭꃹꇇꃹꈩꑌꋽ,
ꇇꃹꀱꇗꀕꑌꈜꋽ。

ꀂ,ꉠꌱꑕ!
ꀂ,ꉠꌱꑕ!
ꉠꌱꑕꑘꑠꍈꑌ,
ꑸꑽꀊꌱꏬꌠꆹ
ꃬꏿꀕꏂꅾꂷꑍ;
ꀆꐒꀊꌱꇸꌠꆹ
ꐛꁭꆣꒉꅾꂷꑍ;
ꎵꃀꀊꌱꄻꌠꆹ,
ꑾꌺꀑꆊꅾꂷꑍ;
ꈾꃚꀊꌱꃅꌠꆹ,
ꉷꃅꎬꐚꌡꂷꑍ;
ꍣꋚꀊꌱꃅꌠꆹ,
ꁦꀑꃰꐎꌡꂷꑍ。

ꀂ,ꉠꌱꑕ!
ꀂ,ꉠꌱꑕ!
ꉠꌱꑕꑘꑠꍈꑌ,
ꈷꑟꀊꌱꈷꌠꑞ,
ꁯꆮꏭꃰꏿꂷꑍ;
ꋴꅪꀊꌱꍹꌠꑞ,
ꃅꃴꌋꀕꏡꂷꑍ;
ꃢꈜꀊꌱꈪꌠꑞ,
ꈁꉜꈀꋽꀕꂷꑍ;
ꋚꑌꀊꌱꃅꌠꑞ,
ꉏꀑꉨꏵꀕꂷꑍ。

ꀂ,ꉠꌱꑕ!
ꀂ,ꉠꌱꑕ!
ꉠꌱꑕꑘꑠꍈꑌ,
ꆚꈈꀊꌱꌬꇬꑞ,
ꄸꉺꍽꅪꄓꂷꑍ;
ꉊꈯꀊꌱꒇꇬꑞ,
ꌿꉘꉐꇓꁟꂷꑍ;
ꐂꇓꀊꌱꃴꇬꑞ,
ꉑꀮꏪꈜꄝꂷꑍ。

ꉠꌱꑕꑘꑠꍈꑌ,
ꃮꁮꀊꌱꉘꌠꑞ,
ꌕꑍꃮꀠꐛꂷꑍ;
ꃬꊭꀊꌱꉘꌠꑞ,
ꌕꉖꃬꎶꒅꂷꑍ;
ꃆꐳꀊꌱꉘꌠꑞ,
ꌕꆪꏁꀑꁊꂷꑍ。

ꀂ,ꉠꌱꑕ!
ꀂ,ꉠꌱꑕ!
ꉠꌱꑕꑘꑠꍈꑌ,
ꈥꏂꌟꃅꇳꃚꌑꂷꑍ;
ꇪꀮꌟꃅꂾꃚꌑꂷꑍ;
ꅩꃅꈬꇬꅩꂓꆲꂷꑍ,
ꅪꎔꈬꇬꅩꃨꄀꂷꑍ,
ꆺꑳꑌꇬꌐꅍꉼꂷꑍ。
ꉠꌱꑕꑘꑠꍈꑌ,
ꒃꌠꀋꊉꎵꂷꑍ,
ꍰꌠꈬꁯꑞꂷꑍ。
 

ꇁꀦ: ꆀꉙꊅ ꁰꄻꌠ:  |  ꄜꃑꌠ: beley ꌤꃅꅉ