ꀨꏾꌠ > ꋊꃆꌧꇐ

《ꀊꌱꑘ》(ꊯꊪ、ꊰꑋ)
ꄜꃑꄮꈉ: 2011-10-23  | ꁰꄻꊿ:ꇓꆈꀋꃀ

(ꊯꊪ)
ꀂ,ꉠꌱꑕ!
ꀂ,ꉠꌱꑕ!
ꉠꌱꑕꑘꆏ,
ꃆꇭꌊꁈꆹꄤꁯ,
ꊿꄿꃅꄿꋩ,
ꃅꄿꊿꇢꏿ;
ꃆꏂꊂꑋꆏ,
ꉌꆐꀱꍠꀕꇁꂵ。

ꉠꌱꑕꑘꆏ,
ꑿꉐꌊꁈꆹꄤꁯ,
ꑿꁦꆏꋄꁨ,
ꋄꇁꑠꌸꌦ,
ꈩꂪꇌꑆꎺ,
ꏸꊨꄃꁧꊐ;
ꃆꏂꊂꑋꆏ,
ꉌꆐꀱꍠꀕꇁꂵ。

ꉠꌱꑕꑘꆏ,
ꐎꏂꌊꁈꆹꄤꉂ,
ꐎꏂꌊꁈꉌꉩꑌ,
ꎆꉂꊿꀋꉂ,
ꀒꍂꀋꎭꊁꍂꎬꎂꀕ;
ꃆꏂꊂꑋꆏ,
ꉌꆐꈬꂷꋠꎼꂵ。

ꉠꌱꑕꑘꆏ,
ꆿꍯꌊꁈꆹꄤꉂ,
ꆿꍯꌊꁈꇇꆹꑘꀋꄀ,
ꋚꑌꈌꂿꏽ,
ꍃꋚꀋꋠꏿꋚꋟꎂꀕ;
ꃆꏂꊂꑋꆏ,
ꉌꆐꈬꂷꋠꎼꂵ。

ꉠꌱꑕꑘꆏ,
ꌳꈄꌊꁈꉜꄤꒉ,
ꌳꈄꌊꁈꁴꍂꐊ,
ꌉꃤꆳꃤꇿꇬꅐꀋꐚ,
ꌟꈄꆗꌺꈍꄮꌦꀋꐚ;
ꃆꏂꊂꑋꆏ,
ꑮꆜꃆꍸꅏꆏꇨꎼꂵ。

ꉠꌱꑕꑘꆏ,
ꅡꈭꌊꁈꉜꄤꒉ,
ꅡꈭꀒꈤꏇꇓꑌ,
ꃣꆈꈌꆈꇿꇬꅐꀋꐚ,
ꅡꈭꏦꑳꇿꇬꋦꀋꐚ;
ꃆꏂꊂꑋꆏ,
ꀋꌦꑗꉘꆫꌠꇨꎼꂵ。

ꉠꌱꑕꑘꆏ,
ꈌꎔꉐꃪꏿꌠꊂꄤꈹ,
ꈌꍚꉏꑐꉏꀑꈬꏢꎑ,
ꈌꐈꐲꆏꉌꁏꐳ,
ꃧꆹꀑꇬꃨ,
ꅋꆹꐴꇬꑌ;
ꃆꏂꊂꑋꆏ,
ꌥꎭꀋꇨꐤꎭꇨꎼꂵ。

ꉠꌱꑕꑘꆏ,
ꆠꌠꄶꌠꊂꄤꈹ,
ꊿꆠꉌꃀꁯꆮꑿ,
ꌩꃨꌩꄩꃰ,
ꁬꃨꁬꄩꐛ;
ꃆꏂꊂꑋꆏ,
ꃆꐞꒆꐞꇀꆏꇨꎼꂵ。

ꉠꌱꑕꑘꆏ,
ꊿꎔꊾꃨꊂꄤꈹ,
ꎆꎔꐎꎭꐊ,
ꊿꎔꑊꋌꐊꌠꐥ;
ꃱꇌꒆꏦꎁ,
ꇬꇉꒉꍷꐛꌠꐥ;
ꃆꏂꊂꑋꆏ,
ꋍꍂꎭꋒꊎꌠꇨꑵꄸ。

ꀂ,ꉠꌱꑕ!
ꀂ,ꉠꌱꑕ!
ꉠꌱꑕꑘꆏ,
ꁬꃨꆰꃨꆹ,
ꒉꊩꀋꍽꅇꄤꑇ。
ꏃꑍꏃꉔꀉꄂꃨ;
ꋥꄮꈧꁨꑌ,
ꃧꄮꈧꀋꁨ。

ꉠꌱꑕꑘꆏ,
ꌩꃨꇓꃨꆹ,
ꌧꑳꀉꇰꅇꄤꑇ,
ꌧꑳꀉꇰꑌ;
ꃅꋆꃨꏾꃅꋆꃨ,
ꃅꑌꃨꏾꃅꑌꃨ。
ꉠꌱꑕꑘꆏ,
ꁮꂿꆰꂿꆹ,
ꆹꁘꊫꀕꅇꄤꑇ。
ꆹꁘꊫꀕꑌ,
ꋌꐥꋌꇖꏽ,
ꌠꇖꁌꁦꑌ,
ꋌꇖꁌꀋꁨ。

ꉠꌱꑕꑘꆏ,
ꇣꎼꇣꃏꅇꄤꑇ,
ꇣꀑꈿꐔꅇꄤꑇ。
ꇣꀑꈿꐔꑌ,
ꊷꆏꃧꀑꌦ,
ꉨꆏꃧꀑꊛ;
ꆗꑍꀑꐎꀕ,
ꃀꑍꀑꆈꀕꑵꄸ。

ꉠꌱꑕꑘꆏ,
ꃪꎼꃪꃏꅇꄤꑇ,
ꃪꃅꇔꌺꅇꄤꑇ。
ꃪꃅꇔꌺꑌ,
ꋅꆏꌺꃷꋠ,
ꑋꆏꌺꉂꇁꑵꄸ。

ꉠꌱꑕꑘꆏ,
ꐧꎼꐧꃏꅇꄤꑇ,
ꃝꐨꃜꇤꅇꄤꑇ。
ꃝꐨꃜꇤꑌ,
ꃜꇤꏃꈌꅑ,
ꃜꇤꏃꅇꄜꑵꄸ。

ꀂ,ꉠꌱꑕ!
ꀂ,ꉠꌱꑕ!
ꉠꌱꑕꑘꆏ,
ꉘꃅꄹꅑꑌ,
ꀊꌱꉌꃀꄹꂸꅑꎼꂵ;
ꑍꈤꀨꁨꑌ,
ꀊꌱꉌꃀꀨꂸꁨꎼꂵ;
ꎇꃀꉺꋦꑌ,
ꀊꌱꉌꃀꉻꂸꋦꎼꂵ;
ꆏꉉꅽꅇꑇꎼꂵ,
ꉢꉉꉠꅇꑇꎼꂵ。
ꉐꆈꀉꐚꋌꃮꋍꃅꃮ,
ꊿꆅꉌꃀꊿꆅꑌꑵꄸ。

ꀂ,ꉠꌱꑕ!
ꀂ,ꉠꌱꑕ!
ꉢꆗꀊꑘꀕꑌ,
ꇇꇐꀋꁨꆧꁨꅑꍈꄸ,
ꁨꇐꀋꄉꑌꇐꉗꍈꄸ,
ꐥꐨꀋꒉꉌꃀꊫꍈꄸ,
ꎔꐪꀋꁨꉂꐪꁨꍈꄸ。

(ꊰꑋ)
ꀂ,ꉠꌱꑕ!
ꀂ,ꉠꌱꑕ!
ꉠꌱꑕꑘꑠꍈꑌ,
ꁦꀑꂚꃨꌟ,
ꋥꑌꉘꊂꋦ,
ꃧꑌꉘꊂꃨ,
ꀀꉈꀂꎴꋥꍈꄸ。

ꉠꌱꑕꑘꑠꍈꑌ,
ꈿꏂꈾꃨꌟ,
ꋥꑌꈬꇬꋦ,
ꃧꑌꈬꇬꃨ;
ꃨꅑꃨꈍꀕ,
ꂷꅑꂷꇗꀕ,
ꀀꈪꀂꑌꋥꍈꄸ。

ꀂ,ꉠꌱꑕ!
ꀂ,ꉠꌱꑕ!
ꎺꇨꁦꀑꋦ,
ꆳꇁꉏꇨꄡꂯꋦ,
ꇪꅑꇪꀋꊰ,
ꏾꅑꏾꀋꆴ。

ꇓꇨꒉꋮꎍ,
ꒈꇨꒊꆱꄡꂯꎍ,
ꇴꁨꇴꀋꊰ,
ꏦꁦꏦꀋꐡ;
ꀒꑍꆈꄖꀕ,
ꊂꑋꅡꊪꀕ。

ꀂ,ꉠꌱꑕ!
ꀂ,ꉠꌱꑕ!
ꉠꌱꅽꉣꑊ,
ꇭꀧꐞꉆꑌ,
ꉌꃀꐞꂸꉆ;
ꐥꏡꐞꉆꑌ,
ꉂꏣꐞꂸꉆ。
ꉠꌱꅽꉣꑊ,
ꌺꄿꂷꑌꀋꁧꏦꇮꅀ,
ꅩꄿꂷꑌꀋꃀꏦꇮꅀ!
ꏮꏦꃬꂸꉘꉆꅀ,
ꐙꏦꌺꂸꉘꉆꅀ!

ꁮꇨꐙꇨꆹ,
ꐳꊈꄵꋓꀕ,
ꌟꈄꐂꃹꏽꌠꐥꑵꄸ;
ꒉꇨꃪꇨꆹ,
ꒊꄜꆈꃃꃆ,
ꁮꅰꐂꃹꏽꌠꐥꑵꄸ;
ꆿꇨꍮꇨꆹ,
ꒉꈾꐎꋢꋤ,
ꍣꂷꀜꃹꏽꌠꐥꑵꄸ;
ꁦꇨꇈꇨꆹ,
ꃪꈌꅩꑳꀕ,
ꇐꂃꐂꄑꏿꌠꐥꑵꄸ。

ꀂ,ꉠꌱꑕ!
ꀂ,ꉠꌱꑕ!
ꁦꀑꉒꆉꂃ,
ꈧꑭꐦꇬꌬꌠꐥꀋꆆ!
ꐦꇬꆲꋒꄚ,
ꑷꂿꅡꊪꀕꌠꐥꀋꆆ!
ꌩꀑꆲꊭꅥ,
ꌩꐧꎃꑐꀕꌠꐥꀋꆆ!
ꂷꏂꆸꈈꋦ,
ꉧꇊꀜꇈꑟꌠꐥꀋꆆ!

ꆲꋒꈀꇨꁦꀑꇨ,
ꎺꌺꒆꇊꏴꑐꀕꑵꄸ;
ꃰꉈꈀꇨꉘꊂꇨ,
ꌿꉘꈀꋦꉘꊂꄖꑵꄸ;
ꆂꒉꈀꇨꒊꋧꇨ,
ꇓꇨꈀꎍꒊꋧꏓꑵꄸ。

ꀂ,ꉠꌱꑕ!
ꀂ,ꉠꌱꑕ!
ꋅꀑꌕꆪꃱꐻꃱꆹꎴ,
ꈬꌩꈬꇓꊁꆹꃨꑵꄸ;
ꑋꀑꌕꆪꉒꆉꉐꆉꂃ,
ꊷꑭꊁꆹꌬꑱꄸ;
ꌋꐓꌊꐥꇨꑴꇬ,
ꄜꐛꊁꆹꐎꑵꄸ;
ꃅꒉꑓꂿꎭꑴꇬ,
ꅂꐛꊁꆹꐎꑵꄸ。

ꀂ,ꉠꌱꑕ!
ꀂ,ꉠꌱꑕ!
ꆿꅪꇧꅉꑌꑿꀻꑵꄸ,
ꏬꆉꌇꅉꃬꐎꂇꑵꄸ。
ꉠꌱꅽꉣꑊ,
ꐤꆏꋍꈭꅏꑌꌬꀋꄿ,
ꌒꏡꊁꆹꅏꑌꌬꀋꄿ,
ꉂꏣꊁꆹꎳꑌꌬꀋꄿ。

 

ꇁꀦ: ꆀꉙꊅ ꁰꄻꌠ:  |  ꄜꃑꌠ: beley ꌤꃅꅉ