ꀨꏾꌠ > ꋊꃆꌧꇐ

《ꀊꌱꑘ》(ꊯꌕ)
ꄜꃑꄮꈉ: 2011-10-23  | ꁰꄻꊿ:ꇓꆈꀋꃀ

(ꊯꌕ)
ꀂ,ꉠꌱꑕ!
ꀂ,ꉠꌱꑕ!
ꉠꌱꑕꑘꑠꍈꑌ,
ꉣꑊꉂꇁꑟꅇꆹ,
ꃅꃴꈥꏂꌌꄉꄜꑴꇬ,
ꀃꑍꋍꄮꇬ,
ꈥꏂꇖꈭꀕꇈꃲ:
ꉠꌱꉌꐒꇁꎭꐥꅅꈨ,
ꇖꇁꏑꅉꑌꅅꈨꇁꃲ。

ꉣꑊꂮꇁꈠꅇꆹ,
ꇉꄩꇪꀮꌌꇁꄜꑴꇬ,
ꀃꑍꋍꄮꇬ,
ꇪꀮꉨꑰꀕꇈꃲ:
ꉠꌱꇇꎇꋚꂸꒃꅅꈨ,
ꈌꁉꒉꂸꅝꅅꈨꇁꃲ。
ꉣꑊꎭꇁꅧꅇꆹ,
ꉐꆈꀉꐚꌌꇁꄜꑴꇬ,
ꀃꑍꋍꄮꆏ,
ꉐꆈꇧꈘꀕꇁꃲ,
ꉐꆈꃮꉙꄸꇁꃲ,
ꌕꉙꌕꑞꄜꇁꃲ:
ꉠꌱꏣꒃꇇꁉꊭ,
ꌩꑭꆸꈈꉆꅇꈨꇈꃲ;
ꉠꌱꂃꍣꀱꇗꀕ,
ꆂꒉꁨꁧꉆꅇꈨꇈꃲ;
ꉠꌱꏂꆈꃽꇗꀕ,
ꃪꈌꅪꋮꉆꅇꈨꇈꃲ。

ꀂ,ꉠꌱꑕ!
ꀂ,ꉠꌱꑕ!
ꉠꌱꑕꑘꑠꍈꑌ,
ꉘꉩꅇꌔꇬ,
ꋍꇬꉠꌱꉪꎼꁮ!
ꉘꉩꈜꌔꏢ,
ꋍꏢꉠꌱꍬꇁꁮ!
ꉘꉩꀖꌕꇷ,
ꋍꇷꉠꌱꄵꄉꁮ!

ꉢꆗꀊꑘꀕꑌ,
ꑓꁴꑰꀕꇤꇈꃲ,
ꄸꅣꎸꑣꑌꇈꃲ,
ꄷꁈꄷꉘꏿꇈꃲ,
ꂸꇷꂸꇱꋠꇈꃲ。

ꀂ,ꉠꌱꑕ!
ꀂ,ꉠꌱꑕ!
ꉠꌱꑕꑘꑠꍈꑌ,
ꐮꆹꀋꐯꀞ,
ꉠꌱꀋꐯꀞ?
ꉠꌱꐤꆹꐥꑴꀞ!

ꈌꃅꈌꃨꑌ,
ꅘꏪꇅꈪꌦꉆꅀ!
ꃆꇭꃅꃨꑌ,
ꈜꐎꇨꁨꐚꉆꅀ!
ꉠꌱꀋꐯꀞ,
ꉠꌱꐤꆹꐥꑴꀞ!

ꉠꌱꅽꉣꑊ,
ꄄꁁꎽꃀꎿꀋꌤ,
ꉣꑊꉂꐪꈤꉆꅀ!
ꆂꒉꒊꃀꒉꀋꈤ,
ꉣꑊꉂꏣꈘꉆꅀ!

ꀂ,ꉠꌱꑕ!
ꀂ,ꉠꌱꑕ!
ꉠꌱꑕꑘꑠꍈꑌ,
ꉠꌱꐤꆹꐥꑴꀞ!
ꉷꃅꀝꄇꀋꐔꀋꐷꈁꎍꀕ,
ꃰꊿꀋꌦꀋꆅꈁꐥꀕꑵꄸ。
ꉠꌱꀋꌦꀋꆅꆏ,
ꉣꑊꂾꆹꂿꑴꀞ。

ꉠꌱꅽꉣꑊ,
ꒉꇢꃪꇢꆹ,
ꒉꄩꇓꋒꋈꆏꂿꑴꀞ,
ꇓꄩꎷꋒꋈꆏꂿꑴꀞ,
ꎿꏣꋹꏣꄀꆏꂿꑴꀞ。

ꉠꌱꅽꉣꑊ,
ꁧꇢꇉꇢꆹ,
ꃪꄧꅞꉙꊐꆏꂿꑴꀞ,
ꑬꈄꈁꊛꏿꆏꂿꑴꀞ,
ꆿꅪꈁꎰꋨꆏꂿꑴꀞ。

ꉠꌱꅽꉣꑊ,
ꃅꃴꃄꅉꇢ,
ꐯꌬꉽꌬꄖ,
ꉬꐮꉬꉎꏣꆏꂿꑴꀞ,
ꌋꀕꈜꃅꍪꆏꂿꑴꀞ,
ꄂꏂꄂꅪꋨꆏꂿꑴꀞ。
ꉠꌱꉣꑊꂾꆹꂿꑴꀞ,
ꉬꐮꀋꂿꉬꉎꂿꑴꀞ。

ꉠꌱꑕꑘꑠꍈꑌ,
ꉠꌱꐤꆹꐥꑴꀞ,
ꉠꌱꇀꆹꇁꑴꀞ。
ꏂꑋꀋꇁꃅꑍꇁꑴꀞ,
ꎼꈎꀋꇁꑎꉔꇁꑴꀞ。

ꉠꌱꇀꆹꇁꑴꀞ!
ꉣꑊꀃꃅꀋꁿꌡꃅꐥꁧꂿ,
ꆀꃅꀋꁿꉷꃅꏣꁧꂿ。
ꅔꇬꀋꁿꇉꇬꐥꁧꂿ,
ꊴꈹꃅꀕꋩꁧꂿ,
ꑙꈹꐋꃅꐥꁧꂿ。
ꋧꃅꀋꁿꂿꃋꐥꁧꂿ,
ꉒꇁꉐꐊꄂꏂꀕꃴꈩꁧꂿ,
ꈧꇁꆧꐊꃅꑆꌕꊛꑌꁧꂿ。

ꀂ,ꉠꌱꑕ!
ꀂ,ꉠꌱꑕ!
ꂿꃋꑗꐥꃅꉫꀕꀋꐚ?
ꂿꃋꑗꐥꃅꉬꆏ,
ꉠꌱꅽꉣꑊ,
ꉬꐮꑗꎷꑗꀋꊌ,
ꉬꉎꑗꊊꁧꑴꀞ!
ꂿꃋꐧꐥꃅꉫꀕꀋꐚ?
ꂿꃋꐧꐥꃅꉬꆏ,
ꉠꌱꅽꉣꑊ,
ꋧꃅꋍꑱꀋꋦꑌ,
ꂿꃋꋍꑱꋦꑴꀞ!

    (ꌐ)

ꇁꀦ: ꆀꉙꊅ ꁰꄻꌠ:  |  ꄜꃑꌠ: beley ꌤꃅꅉ