ꀨꏾꌠ > ꋊꃆꌧꇐ

《ꅺꊈꄯꒉ》—ꍜꇰꀉꇐ
ꄜꃑꄮꈉ: 2011-09-05  | ꁰꄻꊿ:ꇓꆈꀋꃀ


ꍜꇰꀉꇐ

ꀃꌋꂾꀊꆨ,
ꃅꃴꇐꌺꒆ,
ꃄꈌꇐꌺꄃ,
ꃄꈌꇐꌺꒆ,
ꆂꒉꇐꌺꄁ,
ꉜꏂꇐꎔꀠ,
ꉜꁮꇐꈩꐋ,
ꉜꌺꇐꑢꄮ;
ꆂꒉꇐꌺꒆ,
ꃪꅪꇐꌺꄃ,
ꇓ꒜ꇐꎔꀣ,
ꐛꑿꇐꈩꐋ,
ꐛꑿꇐꑢꄮ;
ꃪꅪꇐꌺꒆ,
ꌿꉘꇐꌺꄁ,
ꊴꌺꇐꎔꀠ,
ꐓꌺꇐꈩꐋ,
ꇍꌺꇐꑢꄮ;
ꌿꉘꇐꌺꒆ,
ꈭꍪꍫꉘꐛ。

ꈭꍪꍫꉘꆏ,
ꈭ꒜ꀉꎓꒆ,
ꃱꅔꆫꐎꐛ;
ꆫꐎꅪꎔꒆ,
ꄂꏂꎰꆈꐛ,
ꄂꏂꂶꏦꒆ,
ꀑꇈꋓꃱꐛ;
ꋓꃱꅩꃀꒆ,
ꀒꎂꅚꍃꐛ;
ꊨꊭꀋꃋꒆ,
ꊨꀋꃋꇚꅍꐛ,
ꇚꀋꃋꁍꅍꐛ,
ꁍ꒜ꅩꌕꒆ;
ꁍ꒜ꏸꂷꏸꅍꐛ,
ꁍ꒜ꅙꇪꅙꅍꐛ,
ꁍ꒜ꅩꒌꋒ。

ꁍ꒜ꅩꒌꑌ,
ꌕꈎꑱꉻꏂ,
ꌕꆪꑱꐞꄖ,
ꑱꇺꃅꏸꋦ,
ꑱ꒜ꏬꅐꆗ,
ꑱꀱꐛꑿꈴ,
ꑱꅪꌋꀕꏡ,
ꑱꍹꈝꃴꑌ,
ꍆꍈꐜꆽꆏ,
ꃅꃴꄀ꒔ꋒ,
ꄀꉘꇉꊂꇁ;
ꃄꈌꄀ꒔ꋒ,
ꍞꉫꁧꊂꇁ;
ꌕꁕꄀ꒔ꋒ,
ꅙꆈꁧꊂꇁ;
ꉬꐮꄀ꒔ꋒ,
ꑛꇐꃢꊂꇁ;
ꄀꇐꇖꂷꆏ,
ꎺꋦꁧꑐꇁ。

ꁍ꒜ꅩꒌꑌ,
ꄀꉜꆹꂿꄷ,
ꄀꈩꆹꂿꄷ,
ꄀꌦꌕꄧꊰ,
ꁍ꒜ꅩꒌꌸ。
ꂸꌸꇐꆹꌸ;
꒔ꄧꀑꊂꌸ,
ꀍꏶꈬꄅꈴ;
꒔ꄧꐧꊂꌸ,
ꏃꏾꈬꄅꈴ;
꒔ꄧꂪꊂꌸ,
ꂃꂪꈬꄅꈴ。

ꁍ꒜ꅩꒌꑌ,
ꎼꇁꃏꉬꄷ,
ꂸꊪꇐꆹꊪ,
ꃪꅐꃪꊂꊪ,
ꊪꅷꀗꇴꆹ,
ꇽꀑꌘꏮꀕ,
ꇽꀑꀗꀋꀀ,
ꇽꂪꌘꏮꀕ,
ꇽꂪꀗꀋꀀ,
ꇽꐧꀘꀀꇊ。
ꀙ꒜ꀉꁌꑳꀋꐥ,
ꀗꌺꇢꀕꑳꐤꇈ。
ꀗꌺꇢꀕꑌ,
ꀏꊃꁻꇤꁻꄇꈈ,
ꐧꊃꊉꂄꋕꆭꈈ,
ꄩꊃꐓꇁꇌꑐꈈ。
ꃽꇇꏷꈌꁉ,
ꑴꇇꏸꉱꉩ,
ꄯꒉꏁꇙꀖ,
ꂴꆽ꒔ꋒꑍꏾꁏ,
ꄯꒉꅇꂸꅑ,
ꂷꋶꅇꂸꄜ。

ꊁꇁꑍꋒꇖꏾꁏꇬꆏ,
ꎼꇁꃏꉬꄷꄉꇠ;
ꊁꇁꌕꋒꃘꏾꁏꇬꆏ,
ꐧꇁꈲꉬꄷꄉꇠ;
ꊁꇁꇖꋒꉆꏾꁏꇬꆏ,
ꇱꇁꃏꉬꄷꄉꇠ;
ꉬꋒꊰꏾꁏꇬꆏ,
ꑷꂵꏂꂷꒃ,
ꋖꇪꉘꁧꌊ,
ꇱꇁꃏꒌꈎꃲꆏ,
ꌦꌺꌊꌺ꒔ꆺꒆꑴꄷ。
ꀘꄑꌋꑳꑟ,
ꇱꇁꃏꒌꈎ,
ꁍ꒜ꅩꒌꑌ,
ꉿꄓꉒꐎꄑ,
ꈩꋓꀉꇐꒆ。

ꍜꇰꀉꇐꑌ,
ꒆꇊꂾ꒔ꉔ,
꒜ꆂꅝꂸꅲ;
ꒆꇊꂾꑍꉔ,
꒜ꂣꀀꂸꅲ;
ꒆꇊꂾꌕꉖ,
꒜ꃢꈚꂸꅲ;
ꌺꎼꌺꃏꉬꄷ,
꒜ꃏꃪꃹꊐ。

ꃪꊂꇐꋦꅉ,
ꇐ꒿ꀉꇐꌧꅊꇈ,
ꀁꑌꇐꉬꄷ,
ꂮꑌꇐꋚꋠ,
ꌤꑌꇐꆂꅝ,
ꈠꑌꇐꃢꈚ。
ꍜꇰꀉꇐꑌ,
ꒆꑌꇐꑍꒆ,
ꈎꑌꇐꈎꌠ,
ꑞꑌꇐꄸꉻꑟ,
ꂓꑌꀉꇐꂓ。
ꀉꇐꒆꇊꂾ꒔ꈓ,
ꃢꆫꌠꊂꁠ;
ꂷꁐꉹꃅꌊ,
ꏝꅍꉈꃅꌊ;
ꒆꇊꂾꑍꈓ,
ꁮꆫꌠꊂꁠ,
ꂷꉹꉧꊂꌊ;
ꒆꇊꂾꌕꈎ,
ꉈꃅꌠꊂꁠ,
ꌩꉹꄵꊂꌊ,
ꌉꈿꊤꀕꑌ,
ꁻꈿꄂꀕꉆ,
ꒆꊂꇖꈎꉬꈎꇈꉈꆏ,
ꁍꎹꆹꃅꃴ,
ꑗꎷꆹꃄꈌ,
ꌦꉹꌋꉹꇖꀽꄵ,
ꌦꉈꌋꉈꇖꏢꈻ,
ꌦꑣꌊꑣꇖꋇꏃ,
ꌦꈌꌋꈌꇖꋇꏃ,
ꌦꃅꌊꃅꇖꂷꋩ,
ꁍꎖꆹꂿꄷ,
ꑖꎖꆹꂿꄷ,
ꈧꅐꈨꐚꏍꄉꁻ,
ꁻꇊꏬꄵꃅꈯꌸ,
ꒈꀑꒈꂪꏍꄉꁻ,
ꁻꇊꏬꄵꃅꈯꌸ,
ꀋꐯꄷꃱꆏ,
ꀋꃋꇓꌐꎍꑴꌦ。

 

 

ꇁꀦ: 未知 ꁰꄻꌠ:  |  ꄜꃑꌠ: beley ꌤꃅꅉ