ꀨꏾꌠ > ꈨꏀ

2011ꈓ7ꆪ23ꑍꅑ24ꑍꒊꆈꌜꍋꄫꏃꈣꒉꃅꃀꈿ
ꄜꃑꄮꈉ: 2011-08-20  | ꁰꄻꊿ:ꇓꆈꀋꃀ

ꒊꆈ、ꌧꍬ、ꇭꍏ、ꇨꑭꊯꇖꃢꌠꆈꉙꄯꒉꏂꀨꏓꄻꄉꅐꌠꐯꈽꃀꈿ
ꇩꏤꑭꊂꈬꈭꌠꆀꇐꎥꃪꋮꒉꃀꈿꇈ ꆈꌠꁍꁇꌺꃘꐨꋊꁰꁱꎥꃪꋮꒉꃀꈿ
 

  2011ꈓ7ꆪ23ꑍꅑ24ꑍ,ꒊꆈ、ꌧꍧ、ꇭꍏ、ꇨꑭꊯꇖꃢꆈꉙꄯꒉꏂꀨꏓꄻꄉꅐꌠꐯꈽꃀꈿ、ꇩꏤꑭꊂꈬꈭꌠꆀꇐꎥꃪꋮꒉꃀꈿꇈꆈꌠꁍꁇꌺꃘꐨꋊꁰꁱꎥꃪꋮꒉꃀꈿꄷꋋꌕꂷꍋꄫꏃꄉꈣꒉꃅꃀꈿꀐ。ꃀꈿꅉꇬꌜ、ꐎꋋꇖꂷꌠꆈꉙꄯꒉꏂꀨꏓꄻꄉꅐꌠꃆꂮꌋꆀꇩꏤꑭꊂꆀꇐꎥꃪꋮꒉꃅꐛꄉꎖꋪꐥꇈꌠꃆꂮꄜꐯꈧ;ꉈꑴꊿꋅꁱꀕꀊꅰꃅꍔꆙꀻꎆ、ꆀꇐꎥꃪꊥꎆꌊꉾꃪꇈꎆꏣꋈꄻꀂꏾꀻꎆꁧꃤꃅꌠꃆꂮꑋꌌꎥꃪꇕꄟꀐ。

    
                                  (ꆆꂼ ꍑꌠ)

ꇁꀦ: ꆀꉙꊅ ꁰꄻꌠ:  |  ꄜꃑꌠ: beley ꌤꃅꅉ