2011ꈓ7ꆪ23ꑍꅑ24ꑍꒊꆈꌜꍋꄫꏃꈣꒉꃅꃀꈿ
ꄜꃑꄮꈉ:2011-08-20 | ꁰꄻꊿ:ꇓꆈꀋꃀ ꇁꀦ:ꆀꉙꊅ ꉜꃷꁨ:

     ꒊꆈ、ꌧꍬ、ꇭꍏ、ꇨꑭꊯꇖꃢꌠꆈꉙꄯꒉꏂꀨꏓꄻꄉꅐꌠꐯꈽꃀꈿ
           ꇩꏤꑭꊂꈬꈭꌠꆀꇐꎥꃪꋮꒉꃀꈿꇈ ꆈꌠꁍꁇꌺꃘꐨꋊꁰꁱꎥꃪꋮꒉꃀꈿ
 xcz彝族人网

  2011ꈓ7ꆪ23ꑍꅑ24ꑍ,ꒊꆈ、ꌧꍧ、ꇭꍏ、ꇨꑭꊯꇖꃢꆈꉙꄯꒉꏂꀨꏓꄻꄉꅐꌠꐯꈽꃀꈿ、ꇩꏤꑭꊂꈬꈭꌠꆀꇐꎥꃪꋮꒉꃀꈿꇈꆈꌠꁍꁇꌺꃘꐨꋊꁰꁱꎥꃪꋮꒉꃀꈿꄷꋋꌕꂷꍋꄫꏃꄉꈣꒉꃅꃀꈿꀐ。ꃀꈿꅉꇬꌜ、ꐎꋋꇖꂷꌠꆈꉙꄯꒉꏂꀨꏓꄻꄉꅐꌠꃆꂮꌋꆀꇩꏤꑭꊂꆀꇐꎥꃪꋮꒉꃅꐛꄉꎖꋪꐥꇈꌠꃆꂮꄜꐯꈧ;ꉈꑴꊿꋅꁱꀕꀊꅰꃅꍔꆙꀻꎆ、ꆀꇐꎥꃪꊥꎆꌊꉾꃪꇈꎆꏣꋈꄻꀂꏾꀻꎆꁧꃤꃅꌠꃆꂮꑋꌌꎥꃪꇕꄟꀐ。xcz彝族人网

    
                                  (ꆆꂼ ꍑꌠ)xcz彝族人网

ꁰꄻꌠ: ꄜꃑꌠ: beley ꌤꃅꅉ
ꂴꁬꌠ:ꄆꒌ《ꍜꇰꀉꇐ》ꂶꌠꌌꄉꍑꇬꀐ...
ꊁꁬꌠ:ꅽꃀꈴꀋꄿ ꌐꀐ